ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو دکتری مدیریت دولتی پردیس قم، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چالش دنیای امروز برنامه‌ریزی برای تغییر نیست، بلکه یادگیری این امر است که چگونه باید با تغییر زندگی کرد و تغییر به یکی از ارکان اصلی زندگی در عصر اطلاعات بدل شده است، اما در این بین مشکل اصلی، فقدان مدل مفهومی منسجمی برای ایجاد تحول در سازمان‌ها می‌باشد که این موضوع باعث شکست بسیاری از برنامه‌های تحول سازمانی شده است. البته فقدان مدلی منسجم و در عین حال ساده برای تحول دور از ذهن نیست. از آنجایی که تحول دارای خاصیت هولوگرافیکی می‌باشد و تغییرات اجزاء بر روی کل و تغییرات کل بر روی اجزاء تاثیر می‌گذارد و به دلیل ماهیت پیچیده تحول، امکان ارایه مدلی ساده و قابل درک برای همگان وجود ندارد. از اینرو هدف این مقاله ارایه مدل هولوگرافیک تحول سازمان‌ها در عصر اطلاعات است برای تبیین ماهیت هولوگرافیکی تحول از روش مطالعه مبانی نظری تحقیق و تحلیل محتوا استفاده گردیده است . خروجی مطالعه تحقیق مدل هولوگرافیک تحول سازمانها در عصر اطلاعات است که در آن برای ایجاد تحول چهار حوزه وجدان، رفتاری، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است که در بین این چهار حوزه می بایست تعامل همه جانبه وجود داشته باشد. گام اول ایجاد تغییر در این تعامل ... .

کلیدواژه‌ها