بررسی پدیده اعتیاد به کار در بین پرستاران ایران (تفاوت جنسیتی بین زن و مرد) مطالعه موردی: پرستاران شاغل در بیمارستان‌های استان مازندران

نویسندگان

1 ا ستاد دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

اعتیاد به کار، اعتیادی است که برای شخص می‌تواند لذت بخش و یا مشکل ساز باشد. هدف تحقیق بررسی اعتیاد به کار در بیمارستان‌های استان مازندران است. روش اصلی گردآوری داده ها، پرسش‌نامه‌ای استاندارد می‌باشد. جامعه آماری شامل پرستاران زن و مردی است که به صورت شبانه روزی در این بیمارستان‌ها کار می‌کنند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام گردیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری در جوامع محدود 111 به دست آمده است. نمونه شامل 84 زن و 52 مرد می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد، میانگین عجین شدن در کار و لذت از کار در مردان مقداری بیش از زنان و اشتیاق به کار زنان مقداری بیش از مردان می‌باشد. در مجموع اعتیاد به کار در پرستاران مرد بیش از پرستاران زن بوده است. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد که حقوق و مزایای بالاتر، بزرگترین عامل برای کار بیش‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها