تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با به کارگیری مدل‌های SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید ( SWOT) قادر به تعیین اهمیت هر یک از عوامل شناخته شده نیست و راهکاری را برای ارزیابی گزینه‌های تصمیم با توجه به این عوامل ارایه نمی‌دهد. اگر چه تجزیه و تحلیل SWOT عوامل مورد نظر را مشخص می‌کند، اما هر یک از عوامل معمولا به صورت خلاصه و خیلی کلی توصیف می‌شوند. به همین خاطر، تجزیه و تحلیل SWOT در مراحل ارزیابی و اندازه‌گیری دارای برخی از نقص‌ها می‌باشد. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) بعضی از نقاط ضعف تجزیه و تحلیل SWOT را مرتفع می‌کند، اما وابستگی‌های ممکن میان عوامل را در نظر نمی‌گیرد. به همین دلیل به کارگیری شکل خاصی از تجزیه و تحلیل SWOT که وابستگی‌های ممکن میان عوامل را در نظر می‌گیرد، مناسب‌تر است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT و در نظر گرفتن وابستگی‌های ممکن میان عوامل از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای ( ( ANP استفاده نموده است. وابستگی‌های ممکن میان عوامل SWOT، وزن‌های عوامل استراتژیک، وزن‌های عوامل فرعی و اولویت‌های استراتژی‌های جایگزین را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف این تحقیق، اولویت بندی استراتژی های سازمانی برای اجراست. برای تدوین استراتژی ها از تکنیک SWOT و برای اولویت بندی ... .

کلیدواژه‌ها