بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز

نویسندگان

1 استاد یاردانشکده ادبیات، گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و تحلیل اثربخشی سازمانی مدارس با تکیه بر رویکرد ترکیبی هدف – منبع سیستم و با استفاده از مدل نظری کارکرد‌های چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز می‌باشد که در آن مؤلفه‌های چهارگانه اثربخشی مدرسه در سطح دبیران شامل نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی وسلامت سازمانی (روحیه) مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه ناحیه یک شهر ارومیه در سال تحصیلی1388-1387 می‌باشد که از میان آنها 127 دبیر مرد و زن به روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدارس دخترانه اثربخش تر از مدارس پسرانه هستند و بین اثربخشی سازمانی مدارس و مؤلفه‌های آن (نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و روحیه دبیران) رابطه معنادار وجود دارد. از میان عوامل جمعیت شناختی تنها جنسیت رابطه معناداری با اثربخشی سازمانی مدارس دارد.

کلیدواژه‌ها