بررسی تطبیقی فرایند جذب و ارایه مدل مناسب برای سازمان‌های دانشی «مورد کاوی پژوهشگاه صنعت نفت»

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نقت

2 رییس پردیس بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

جذب نیروی انسانی، به ‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین سرمایه در یک نهاد دانش‌پایه، اهمیتی فراوان دارد. به این منظور فرایند تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگی‌های خاص این نهاد‌های دانش‌پایه و شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود. در این مقاله فرایند جذب نیروی انسانی به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی تامین نیروی انسانی و یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی مطالعه و فرایند جدید با رویکرد تطبیقی به سازمان‌های دانشی و نو‌آور داخل و خارج طراحی می‌شود.
هدف از این پژوهش دستیابی به یک نظام کارا و مؤثر، تأمین و جذب نیروی انسانی و ارائه رهنمودهای حاصل از یافته‌های پژوهش به ویژه تأثیر تسهیل فرآیند جذب بر نگهداشت کارکنان دانشی می‌باشد. در این پژوهش به روش اکتشافی و با مرور ادبیات مربوط به سازمان‌های دانشی، پیشینه پروژه، الگویابی از سه مؤسسه پژوهشی داخلی و چهار شرکت خارجی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران سازمان، مجموعه معیارهای مهم در طراحی فرایند جذب در قالب مؤلفه‌های کلیدی پنجگانه فرایند مدیریت تأمین و جذب نیروی انسانی ارائه گردید.
به ‌طور ‌کلی، یافته‌ها بیانگر ضرورت ایجاد یک سیستم موثر و رقابتی در جذب نیروی انسانی است تا بتواند به شناسایی و جذب بهترین‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها