دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 1158005، بهمن 1389، صفحه 1-180 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
2. تئوری آشوب و رفتار بازارهای سهام (موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 21-50

رضا تهرانی؛ امیر رهبر؛ جعفر صابری؛ ساسان قربانزاده