دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 1158005، بهمن 1389، صفحه 1-180 (مدیریت فرهنگ سازمانی)