بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان اراک)

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام‌نور شازند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی دانشگاه شاهد تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر بانکداری الکترونیکی اعتماد مشتریان است. این تحقیق در بین عوامل مؤثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک، تأثیر اعتماد و عوامل جمعیت‌شناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان اراک، بر تصمیم آن‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط همان بانک، مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، که به صورت پیمایشی انجام شده است، 370 نفر از مشتریان بانک ملی شهرستان اراک به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند که پرسش‌نامه تحقیق را تکمیل نموده‌اند. داده‌های تحقیق با استفاده از "تکنیک رگرسیون لجستیک دو متغیره" با هدف بررسی تأثیر اعتماد، جنسیت، تحصیلات، درآمد، شغل و سن، بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تحلیل شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، بین اعتماد به ساختار سنتی بانک‌ها و پذیرش و استفاده از خدمات الکترونیکی آنان، توسط مشتریان، رابطه معناداری وجود ندارد. طبق یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین دلیل عدم پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان، عادت به استفاده از خدمات سنتی، عنوان شده است. هم‌چنین از میان عوامل دموگرافیک مورد بررسی، عوامل جنسیت و شغل مشتریان بر خلاف تصور محقق، تأثیری بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی ندارد و متغیرهای سن، تحصیلات و درآمد نیز در محدوده‌های خاصی بر پذیرش خدمات الکترونیکی تأثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها