بررسی تأثیر محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محتوای دروس رشته‌های مختلف تحصیلی (گرایشات مختلف مدیریت، پزشکی، علوم پایه، فنی- مهندسی، هنر و الهیات) دانشجویان دانشگاه‌های تهران، بر سبک یادگیری و هوش معنوی آن‌ها انجام پذیرفت. در این تحقیق از مدل سبک‌های یادگیری کُلب (1985) که در بر دارند? چهار شیوه‌های یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی، آزمایش‌گری فعال، تجرب? عینی و مشاهد? تأمّلی می‌باشد، استفاده شده است.
هدف پژوهش آزمون ارتباط بین میزان هوش معنوی دانشجویان مدیریت و سبک‌های یادگیری آن‌ها است، از آنجایی که وجود متغیرهای دیگر ممکن بود بر نتایج تحقیق ما تأثیرگذار باشد، لذا بررسی تأثیر محتوای دروس بر هوش معنوی و اثر آن بر سبک یادگیری را در بین رشته‌های مختلف تحصیلی نیز مقایسه نموده‌ایم. از این رو، از دو پرسش‌نام? 31 سؤالی برای سنجش هوش معنوی دانشجویان (با آلفای کرونباخ 96%) و پرسش‌نام? 12 سؤالی کُلب (1985) برای تعیین سبک یادگیری دانشجویان (آلفای کرونباخ 87%) استفاده شده است. نمونه آماری تعداد 225 دانشجو در رشته‌های مذکور است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین محتوای دروس و سبک یادگیری رابطه مثبتی وجود دارد. هم‌چنین فرض وجود رابطه همبستگی معنادار میان هوش معنوی و سبک یادگیری فردی تأیید شد. ...

کلیدواژه‌ها