به کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم‌های کاری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

ایمنی سیستم کاری تابع عوامل متعددی است و ساختار پیچیده و پویایی دارد. هم‌چنین ممکن است بین عوامل مؤثر در ایمنی سیستم، رابطه و وابستگی وجود داشته باشد. بنابراین، ایمنی سیستم را باید با دیدی همه جانبه و کل نگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در پژوهش حاضر سعی شده تا میزان ریسک رفتار خطا (FBR) به عنوان یک عامل مهم در میزان ایمنی سیستم کار، از طریق فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) که توسعه یافته فرایند سلسله مراتبی است، تعیین شود. به همین منظور در مرحله اول عوامل تأثیرگذار مختلفی که از منابع متعدد جمع‌آوری شده بودند، توسط افراد خبره مورد ارزیابی قرار گرفتند و مهم‌ترین عوامل انتخاب شدند. پنج نفر از افراد خبره که در سطوح عالی سازمان نقش تعیین‌کننده داشتند، برای مصاحبه و پرسش‌نامه انتخاب شدند که دارای صلاحیت علمی و تجربی بالایی هستند. در مرحله بعد رتبه‌بندی عوامل با استفاده از مقیاس ارقام قطعی انجام شد و طی یک مدل گام به گام FBR سیستم کار از طریق مدل ANP محاسبه گردید. در پژوهش حاضر فرض اساسی، وابستگی میان عوامل سازمانی، فردی و شغلی می‌باشد. این وابستگی از طریق ماتریس مقایسات زوجی و از طریق پرسش‌نامه زوجی با طیف 9گانه ساعتی تعین گردید. ...

کلیدواژه‌ها