بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیرات عوامل فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بدین منظور، نخست مقیاس‌هایی با هدف اندازه‌گیری مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و اقدامات کارآفرینانه شرکتی توسعه می‌یابد. انتخاب نمونه‌ها، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده و از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوه بارگیری مؤلفه‌ها بر عوامل در رابطه با هریک از نه عامل فرهنگ سازمانی، عوامل مکنون استخراج و نام‌گذاری گردید. نتایج مؤید وجود نه عامل فرهنگ سازمانی مجزا و چهار عامل پیشگامی، نوآوری شرکتی، خودنوسازی و اقدامات ریسک‌آمیز در رابطه با کارآفرینی شرکتی می‌باشد. اعتبار مدل‌های مفهومی استخراج‌شده در رابطه با عوامل فرهنگ سازمانی و کارآفرینی شرکتی از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی ارزیابی شد. در نهایت تأثیرات عوامل فرهنگ سازمانی بر عوامل شکل‌دهنده کارآفرینی شرکتی در قالب مدل ساختار به آزمون گذارده شد. نتایج، حاکی از تأثیر تمامی عوامل فرهنگی جز تمایلات و هدف‌جویی استراتژیک، بر اقدامات نوآورانه سازمان‌های کوچک و متوسط بودند. عامل انسجام و هماهنگی بر نوآوری، تأثیر منفی و عامل ایجاد تغییرات، بیش‌ترین تأثیر را بر پرداختن به نوآوری در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط دارد. خودنوسازی سازمانی در بالاترین سطح، تحت تأثیر عامل فرهنگی ایجاد تغییرات می‌باشد. به منظور پیشگامی در بین بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه فرهنگ تغییرپذیری و بهبود مستمر می‌تواند مؤثرترین راهکار باشد. سرمایه‌گذاری بر اقدامات ریسک‌آمیز جدید به صورت قابل توجهی، متاثر از توسعه فرهنگ توافق در درون سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها