تغییر در مفهوم پاسخ‌گویی عمومی در رویکردهای مختلف مدیریت دولتی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

پاسخگویی عمومی از نشانه‌های اداره مدرن و دموکراتیک می باشد. مفهوم پاسخگویی به یکی از موضوعات مهم در ادبیات حکمرانی بدل گشته است. مسئله پاسخگو نگه داشتن سیاست مداران و مدیران دولتی در محیط جدید حکمرانی، جایی که ابزارهای سنتی کنترل دولت به طور کامل به کار گرفته نشده‌اند به شناخت وسیعی نیاز پیدا کرده است. در نتیجه انواع جدید پاسخگویی شناسایی شده اند.
هدف این مقاله تغییر مفهوم سازی پاسخگویی بر مبنای نوع شناسی ارکیلا در پرتو تغییرات الگوهای اداره در ادبیات مدیریت دولتی است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که این تغییر می‌تواند به تغییرات ساختاری که در علم سیاست و مدیریت دولتی از سال‌های دهه 1980 در الگوهای اداره تا به حال اتفاق افتاده است، مرتبط باشد. بحث دیگر این است که به جای تلاش برای شناسایی ساز و کارهای جدید پاسخگویی، باید به تحولات رخ داده در میان ساز و کارهای سنتی و پاسخ‌گویی در بستر اداری جدید توجه بیشتری نمود. لذا در این مقاله تلاش می‌شود با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و با استدلال قیاسی این تغییر را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها