بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه سازمان‌ها و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. سازمان‌ها با تولید محصولات دوست‌دار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف‌کنندگان به دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست‌ محیطی هستند. در این راستا مقاله حاضر به دنبال آگاهی از سطح حساسیت مصرف‌کنندگان به مسایل زیست محیطی، میزان مشارکت در برنامه‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و سطح توجه و رعایت مسایل زیست محیطی در مصارف خود می باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه تهران(پردیس قم) و حجم نمونه 90 نفر تعیین گردید. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که مصرف‌کنندگان به محیط زیست و مسایل ناشی از آن حساسیت داشته و به برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز توجه نموده و در آن‌ها مشارکت می‌نمایند. اما در رفتار خرید خود مسایل زیست محیطی را در نظر نمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها