ارایه مدلی ‌برای «اجرای خط‌مشی‌های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت، پردیس قم، دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)

چکیده

مرحله اجرا یکی از مهم‌ترین و پر چالش‌ترین مراحل فرایند خط‌مشی‌گذاری می‌باشد. و در این خصوص اجرای ناموفق خط‌مشی‌های تدوین شده به خصوص در حوزه خط‌مشی‌های صنعتی از جمله مشکلاتی است که تقریباً تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با آن مواجه‌اند و در این خصوص هزینه‌های غیرقابل جبرانی را پرداخت می‌نمایند. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی مشکلات اجرای خط مشی، به ارایه مدل اجرای خط مشی‌های صنعتی در استان قم بپردازد. مدل ارایه شده در این مقاله دارای پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این طریق علاوه بر کم کردن مشکلات اجرای خط‌مشی‌های صنعتی در استان قم، فرایند آن را نیز در استان بهبود بخشد. این مراحل به ترتیب عبارتند از: "فرهنگ‌سازی اجرا"، "ظرفیت‌سازی اجرا"، "کارآفرینی اجرا"، "هم‌افزایی در اجرا" و در نهایت "اجرای موفق خط‌مشی‌های صنعتی". در این پژوهش طراحی مدل با رویکرد کیفی و با استفاده از تحلیل داده‌بنیاد (GT) و از طریق مصاحبه‌های اکتشافی انجام شده است و از طریق مصاحبه‌های روایی‌سنجی مدل مذکور تست شده است.

کلیدواژه‌ها