بررسی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، شرکت ملی نفت ایران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

2 کارشناس ارشد امور گمرک ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد اداره تحقیقات بازار بانک ملت، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

4 استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

چکیده

ارزیابی کارکنان یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقا، کارآمدی، توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی است که اگر به نحو صحیح، علمی و با حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند علاوه بر رضایت کارکنان، منجر به شناخت وضعیت آنان و رفع کاستی‌ها توسط مدیران شود. بدین منظور، پژوهش حاضر با استفاده از مدل نسبتاً بومی‌شده سینگر، اعتبار نظام ارزیابی عملکرد را در گمرک ایران مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری متشکل از 470 نفر از کارشناسان ستادی گمرک است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه 140 نفر است. مهم‌ترین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که نظام مذکور از دیدگاه کارکنان دارای اعتبار نمی‌باشد، یعنی این نظام فاقد اثربخشی لازم، جهت تحقق اهداف و انجام وظایف خود است و بیش‌تر جنبه تشریفاتی دارد. پیشنهاد شده است که مدیران در طراحی نظام ارزیابی عملکرد فاکتورهایی مانند نیازهای آموزشی، حقوق و پاداش، ارتباطات و بازخور و... را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیین‌شده و در نتیجه نظام کارآمد ارزیابی عملکرد، نایل گردند.

کلیدواژه‌ها