بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های منابع انسانی، تصمیم‌گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی: پژوهشی در سازمان‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دست‌یابی به هماهنگی و یک حلقه مناسب ارتباطی بین محیط یک سازمان و سطوح مختلف استراتژی(استراتژی سطح شرکت، استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی‌های وظیفه‌ای)، از الزامات موفقیت در یک محیط رقابتی است. سازمان‌ها می‌توانند با تعیین وضعیت موجود خود نسبت به نقاط مرجع استراتژیک به انتخاب استراتژی مناسب اقدام نمایند. نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی هستند و اگر همه عناصر و سیستم‌های سازمان خود را با آن هماهنگ کنند، یک هماهنگی همه جانبه به وجود می‌آید. این مقاله بر مبنای نظریه نقاط مرجع استراتژیک گونه‌های مختلف استراتژی‌های منابع انسانی، استراتژی‌های تصمیم‌گیری اخلاقی و استراتژی فرهنگ و سپس ارتباط بین این گونه‌ها را با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری پژوهش وزارت جهاد کشاورزی و نمونه آماری سازمان‌های دانش محور وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌ها در مورد گونه‌های مختلف استراتژی از سه پرسش‌نامه استفاده شده، و برای سنجش عملکرد، امتیاز عملکرد و بهره‌وری موسسات و مراکز طی یک دوره سه ساله مبنا قرار گرفته است. داد‌ه‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون میانگین، تحلیل واریانس، تکنیک خودگردان‌سازی و آزمون تفاوت کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش نشان‌گر آن است در سطح اطمینان 95% هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی تصمیم‌گیری اخلاقی و استراتژی فرهنگ موجب بهبود عملکرد می‌شود. علاوه بر این، میانگین عملکرد سازمانی در سازمان‌های دارای هماهنگی زیاد نسبت به هماهنگی متوسط و نیز سازمان‌های دارای هماهنگی متوسط نسبت به هماهنگی کم بیش‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها