دوره و شماره: دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 1-211 (مدیریت فرهنگ سازمانی)