بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان مدیریت حسابداری

2 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان مدیریت حسابداری

چکیده

یکی از عوامل تمایز سازمان‌های امروزی کارکنانی ـ از لحاظ درونی و روانی ـ توانمند است. از این رو تلاش برای افزایش این وجه، مشخصه برنامه‌هایی است که سازمان‌های پیشرو به آن اهمیت می‌دهند. در این تحقیق، تأثیر مدل چهاربعدی عدالت سازمانی ـ عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی - بر توانمندسازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق 4680 نفر از کارکنان یک مجتمع صنعتی عظیم بودند که تعداد 356 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب و در نهایت 290 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه‌ی معنی‌دار، میان این دو متغیر است. لذا برای ارتقای توانمندسازی روانشناختی، ضروری است سازمان‌ها بر استقرار و گسترش عدالت در محیط کاری اهتمام ورزند. ضمناً نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیان‌گر آن است که ابعاد عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، همبستگی چندگانه‌ی معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها