دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 1-192 (مدیریت فرهنگ سازمانی) 
5. تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای جانشین شرکت ایتوک

صفحه 155-180

10.22059/jomc.2013.29923

مهدی سبک رو؛ آرین قلی پور؛ علی پور عزت؛ سحر باغبانی