دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، اسفند 1391، صفحه 1-192 (مدیریت فرهنگ سازمانی)