رتبه‌بندی بانک‌های دولتی شهر کرمان بر اساس سطح سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و امور اداری دانشگاه سمنان

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات، و حرکت از اقتصاد صنعتی و تولیدی به سمت اقتصاد خدماتی دانش بنیان؛ مبانی رقابتی کسب و کارها از بودجه‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های ملموس به سمت دارایی‌های ناملموس و سرمایه‌های فکری از جمله سرمایه‌های ارتباطی و اجتماعی تغییرکرده است. از این رو سازمان‌ها بیش از اعصار گذشته بر روی روابط و تعاملات غیررسمی بین کارکنان به منظور تبادل افکار، ایده‌ها و دانش و اطلاعات خود، و نیز توسعه سرمایه اجتماعی برای ایجاد ارزش برای مشتریان برونی، و در نتیجه مشتریان درونی سازمان تاکید دارند. لذا تولید و توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم آگاهی از وجود یا نبود آن در سازمان از طریق سنجش و اندازه‌گیری آن است. از این رو، این تحقیق بر روی سنجش و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی در بانک‌های دولتی شهر کرمان و در نتیجه رتبه‌بندی آنها تمرکز نموده است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که از میان بانک‌های مورد مطالعه، بانک ملت و رفاه به ترتیب رتبه‌های اول و آخر را کسب نموده‌اند، و بانک‌های ملی، تجارت و مسکن به ترتیب رتبه‌ها دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها