فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می‌کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته‌های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین‌المللی و جهانی نسبت می‌دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین‌المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می‌دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان "درس‌آموزی مدیریتی ملی" است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله‌گر و به اتکای دسته‌ای از عوامل علّی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها