ای.اف.کیو.ام مبنایی برای ارزیابی نظام پیشنهادات

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

نظام پیشنهادات، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان است. در نظام پیشنهادات، کلیه افراد سازمان، فعالانه در حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان تلاش نموده و در قالب ارایه طرح و پیشنهاد با مدیریت همکاری می نمایند. از راهکارهای بررسی نتایج اجرای نظام پیشنهادات در یک سازمان، ارزیابی عملکرد است. ارزیابی عملکرد، فرایندی جامع و منظم است که در آن فعالیت‌ها، فرآیندها و نتایج حاصله از اجرای نظام پیشنهادات، با اهداف و معیارهای تعیین شده سازمانی مقایسه می شود.
تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی مقایسه ای است که هدف اصلی آن ارزیابی نظام پیشنهادات در جهاد کشاورزی استان فارس است. معیار های نه گانه ای.اف.کیو.ام در دو دسته " توانمند سازها "و" نتایج"، هم چنین آیین نامه نظام پیشنهادات سازمان متبوع مبنای تدوین پرسش نامه ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات قرار گرفت. در این تحقیق کارکنان جهاد استان فارس به پرسش نامه مذکور پاسخ داده اند و پاسخ های جمع آوری شده، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شد که نشان دهنده عملکرد مثبت نظام پیشنهادات در جهاد کشاورزی استان فارس می باشد

کلیدواژه‌ها