بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد ملایر

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها می باشد که از لحاظ ماهیت کاربردی است. روش تحقیق به کار رفته، توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در نظرگرفته شده، 60 نفر از مدیران شرکت های صنایع غذایی همدان می باشد. نمونه آماری این تحقیق 52 نفر از مدیران شرکت های صنایع غذایی را شامل می شود. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی، نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و رفتار رقابتی، ارتباط معناداری وجود دارد. و هم چنین بین سرمایه اجتماعی و میل رقابتی، بین سرمایه اجتماعی واندازه رقابتی، و نیز بین سرمایه اجتماعی و پیچیدگی رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها