ارایه مدل مفهومی ارزش‌های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل مناسب ارزش‌های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام می‌باشد. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: ابعاد و مؤلفه‌های ارزش‌های کاری در بخش خدمات دولتی ایران در چارچوب نظام ارزشی اسلام چه می‌باشد؟تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی است. شیوه گرداوری اطلاعات ترکیبی از کتابخانه‌ای و میدانی است. ابزار گردآوری اطلاعات روش فیش برداری، مصاحبه و پرسش‌نامه می‌باشد. تست مدل از طریق 40 خبره آگاه به موضوع تحقیق و هم‌چنین بخش خدمات دولتی، با استفاده از پرسش‌نامه خبرگی به روش نمونه‌گیری گلوله برفی و با تعامل مستقیم محقق با خبره صورت پذیرفت. نتایج پیمایشی حاصل از پرسش‌نامه نشان دهنده تأیید مدل از نظر خبرگان می‌باشد. بر اساس نتایج تحقیق، 30 مؤلفه ارزش‌های کاری در قالب 8 بعد شناسایی شدند که در دو طبقه کلی ارزش‌های کاری مرتبط با انجام کار و ارزش‌های کاری مرتبط با شرایط انجام کار دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سنجش ارزش‌های کاری در سازمان‌های دولتی ایران باشد.

کلیدواژه‌ها