تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی مالزی

چکیده

هدف این پژوهش طراحی چارچوبی نظری برای درک رابطة هوش عاطفی و فرهنگ کارآفرینانه است، در این پژوهش ضمن مطالعۀ مبانی نظری هوش عاطفی و فرهنگ کارآفرینانه، میزان ارتباط آن­ها بررسی شد. به این منظور پرسشنامه‌های تأییدشده (آلفای کرونباخ 92 درصد) میان 84 نفر از کارشناسان پردیس فارابی دانشگاه تهران (تعداد جامع برابر با 155 نفر است) توزیع شد و داده‌های به­دست­آمده با اجرای آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی جزیه و تحلیل شد. نتایج نشان­دهندة ارتباط زیاد هوش عاطفی با فرهنگ کارآفرینانه است (ضریب همبستگی 77/0) و مؤلفه‌های خودآگاهی (ضریب همبستگی 82/0) و خودانگیزی (ضریب همبستگی 57/0) بیشترین ارتباط را با فرهنگ کارآفرینانه دارند، که مباحث نظری این نتایج را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها