دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 5-197 
تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی

صفحه 5-31

10.22059/jomc.2014.36638

حسن زارعی متین؛ سیدمحمد مقیمی؛ هادی غفوریان یاورپناه


الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیرة تأمین صنعت پوشاک

صفحه 85-109

10.22059/jomc.2014.36641

میثم شهبازی؛ محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

صفحه 181-197

10.22059/jomc.2014.36645

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر