دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 5-193