مقدمه‌ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به کارگیری DEA و انتروپی در سازمان‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

کنترل راهبردی حمایت عملکرد از تصمیم و راهبرد را به همراه دارد. امروزه، نقش مناسب تحقیق در عملیات برای پشتیبانی راهبردی اثبات شده است و مدل، ابزار مفیدی برای تحقق این نقش است. حوزة جدید مربوط­سازی عملکرد و راهبرد ظرفیت مناسبی برای این نوع مدل‌سازی دارد. در مقالة حاضر با روش مطالعة موردی تلاش شده در حوزه‌های مطالعاتی اندازه‌گیری عملکرد (دیدگاه مالی- بهره‌وری) و مربوط‌کردن عملکرد و راهبرد، و همچنین، از طریق دو روش مقداری DEA و انتروپی و به­طور مشخص، روش پیوند آن­ها ( توسعه­داده­شده توسط ولایاس،1992) و اصلاح روش مذکور، مبانی نظری، طراحی مدل فرآیندی – کارکردی پشتیبانی از تصمیم راهبردی تبیین شود که نتایج اجرای آن، به مدیران عالی سازمان‌های تجاری امکان پشتیبانی از راهبرد‌ها و تصمیم‌های راهبردی را می­دهد.

کلیدواژه‌ها