تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان¬شناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روان¬شناسی، گروه روان¬شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار، دانشکدة علوم تربیتی و روان¬شناسی، گروه روان¬شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت،گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

4 دکتری مدیریت، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

5 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

رفتار کارکنان در سازمان باید در جهت تولید باشد. اما گاه این رفتارها نه­تنها در مسیر تولید نیست؛ بلکه، در فرایند تولید نیز اختلال ایجاد می­کند. با این وجود، برخی عوامل مانند جوّ سازمانی مناسب و وجود عدالت سازمانی مانع رفتارهای مخرب می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید در کارکنان یکی از سازمان­های شهر اصفهان است. نمونة پژوهش شامل 132 نفر از کارکنان این سازمان بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه­های عدالت سازمانی و جوّ سازمانی و فهرست وارسی رفتار ضد تولید است. نتایج نشان داد که رفتار ضد تولید نسبت به سازمان با جوّ سازمانی نوآورانه، جوّ سازمانی همکارانه، عدالت توزیعی و عدالت رویه­ای رابطة منفی دارد و رفتار ضد تولید نسبت به فرد با جوّ سازمانی همکارانه و عدالت رویه­ای رابطة منفی دارد. همچنین، جوّ نوآورانه، جوّ همکارانه و عدالت رویه­ای تأثیر مستقیم، و عدالت توزیعی تأثیر غیرمستقیم بر رفتارهای ضد تولید دارد. بر اساس یافته­ها، سازمان­ها می­توانند با تشویق نوآوری و همکاری و نیز توسعة رویه­ها و توزیع­های عادلانه از رفتارهای مخرب و ضد تولید کارکنان جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها