دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 5-210 
بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری سازمانی

صفحه 87-114

10.22059/jomc.2013.35488

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست


بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما

صفحه 115-132

10.22059/jomc.2013.35489

مائده سلیمی؛ حسن زارعی متین؛ محمد وزین؛ غلامرضا جندقی