بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه کارکنان در سازمان‌های خدماتی نقش بی‌بدیلی را در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی بر عهده دارند. در این میان، سرمایه‌های انسانی درسازمان‌های خدماتی، مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بسیار بااهمیت است. نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده است عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی قرار می‌گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر قصد دارد بر اساس مطالعات پیشین نقش عدالت سازمانی در رفتارهای شهروندی، و به تبع آن بر عملکرد شغلی کارکنان را تببین کند. آزمون فرضیه­های پژوهشی با به­کارگیری داده­های حاصل از پرسشنامة بومی‌سازی شده انجام­گرفته است. روش تحقیق، از نوع پیمایشی و علی (روش کم‌ترین مجذور مربعات جزیی) ‌است. بدین منظور از 124 نفر کارکنان یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران با روش نمونه‌گیری نظام­مند نظرسنجی شد. نتایج گویای سطح قابل قبولی از سازه‌های عدالت (به­جز عدالت توزیعی)، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی است. همچنین، فرضیه­های علی (تأثیر عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی، و به تبع آن بر عملکرد شغلی) در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد. در پایان، برای بهبود تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی و عدالت سازمانی پیشنهادهایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها