شناسایی مزیت‌های رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به آرمان‌های علمی چشم‌انداز بیست‌سالۀ جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

برای دستیابی به جایگاه اول علمی در سطح منطقة آسیای جنوب غربی، مزیت‌های رقابتی حیاتی است. تعیین جایگاه رقابتی ایران و بررسی وضعیت مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه، پیش‌نیاز دستیابی به چشم‌‌­انداز و اتخاذ راهبردهای رقابتی مناسب است.
در این تحقیق، پس از تعیین جایگاه علمی کنونی کشور، عواملی که به ایجاد مزیت رقابتی مورد نیاز برای دستیابی به جایگاه نخست علمی کشور منجر می‌شود، اولویت‌بندی می‌شود. بدین منظور، این عوامل با مصاحبه با مسئولان آموزش و تحقیقات و صاحب‌نظرانِ این حوزه در کشور، شناسایی شد. سپس، با به‌کارگیری فنAHP این عوامل اولویت‌بندی می‌شود.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد با شتاب علمی کنونی، ایران بسیار زودتر از آرمان چشم‌انداز به رتبة اول منطقة آسیای جنوب غربی دست خواهد یافت. لازمة حفظ این شتاب علمی، تمرکز بر عواملی است که سبب ایجاد مزیت رقابتی برای کشور می‌شود. عوامل یادشده به تعداد 20 عامل در سه دسته منابع انسانی- مالی، توسعة نرم‌افزاری و توسعة سخت‌افزاری طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شد. ضرایب اهمیت عوامل نشان می‌دهد منابع مالی و انسانی، مهم‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌کنند.   

کلیدواژه‌ها