دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 149-374 
1. مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی

صفحه 149-171

10.22059/jomc.2014.51178

ابراهیم جواهری زاده؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ رضا طهماسبی


10. بررسی وضعیت تدوین خط‌مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران

صفحه 345-374

10.22059/jomc.2014.51187

احمد عطارنیا؛ حسین خنیفر؛ محمدحسین رحمتی؛ غلامرضا جندقی