دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آبان 1393، صفحه 375-588