بررسی امکان پیاده‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در جامعه المصطفی العالمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

روند فزایندة رقابت و ضرورت دست­یابی سازمان‌ها به سطوح بالاتر کیفیت و بهره‌وری ایجاب می‌کند مدیران آیندة سازمان­ها تواناتر، مستعدتر و شایسته­تر از مدیران امروزی باشند. مدیران و رهبران در دستیابی به اهداف سازمانی نقش تعیین‌‌­کننده‌ای دارند. در این تحقیق، میزان آمادگی جامعه المصطفی العالمیه برای پیاده‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری بررسی شده است. این تحقیق از ننظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر همة مدیران ارشد سازمان بین‌المللی جامعه‌المصطفی العالمیه در سطوح مختلف است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که بین 56 نفر از مدیران به عنوان نمونة آماری توزیع شد. وضعیت هر یک از ابعاد با به‌کارگیری آزمون تی استیودنت بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد 6 بعد از 11 بعد بررسی‌شده در سطح اطمینان 95 درصد در وضعیت نامناسب قرار دارند و باید در این زمینه اقدام‌های جدی انجام گیرد و 5 بعد در وضعیت قابل قبول قرار دارند. همچنین، با به‌کارگیری آزمون فریدمن، ابعاد رتبه‌بندی شد و بالاترین رتبه به آینده‌نگری مدیران و پایین‌ترین رتبه به فضای مشارکتی اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها