بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (مالی)، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری است. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع ‏آوری داده­ ها پرسشنامه استاندارد فوئنتس و همکاران به‌کار گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های تولیدی شهرستان سنندج است، که 135 نفر از مدیران و کارکنان آن مراکز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق مدل­یابی معادلات ساختاری و نرم ‏افزار LISREL به‌کار گرفته شد. نتایج شاخص­های برازش مانندRMSEA ، GFI و  AGFI نشان­ دهنده برازش خوب مدل و کاربردی‌بودن نتایج است. بر این اساس، نتایج نشان می‌دهد عوامل تمرکز بر مشتری، بهبود مستمر و کار تیمی با رضایت مشتری رابطه مثبت معنی‌دار دارند. در نهایت و پس از نتیجه‌گیری از یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی جهت تقویت روابط میان متغیرهای مدل بیان شد.

کلیدواژه‌ها