تحلیل نقش و اثر مدیریت دانش در شناسایی و تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه در دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق یررسی تأثیر مدیریت دانش بر شناسایی و تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و رویکرد کمی دارد و از نظر شیوة جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را 291 نفر از اعضای هیئت علمی رشته­ های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تشکیل می‏دهند که با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری طبقه ­ای با انتساب متناسب و فرمول کوکران، تعداد 147 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه به‌کار گرفته شد. داده‌های گردآوری‌شده با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‏ های تحقیق نشان داد سه مؤلفه اصلی مدیریت دانش، به ترتیب، میزان تأثیر بر سازة اصلی مدیریت دانش، شامل تسهیم دانش، کسب دانش و کاربرد دانش است و مهم‌ترین مؤلفه‏های تشکیل‌دهنده تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه به ترتیب، میزان تأثیر بر سازة اصلی تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه، شامل فرصت‏های تقلیدی، فرصت‏های تدریجی و فرصت‏های نوآورانه هستند. همچنین، مدیریت دانش بر شناسایی و تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تأثیر مثبت و معنا‏دار دارد.

کلیدواژه‌ها