دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 589-848 
گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

صفحه 589-612

10.22059/jomc.2014.53082

سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا ایرانی