روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از زمینه‌های اصلی پژوهش در راهبرد منابع انسانی، تطبیق نگرش راهبردی به مدیریت منابع انسانی و تدوین راهبرد منابع انسانی است. مقصود از اقدامات راهبردی آن دسته از برنامه‌ها و فعالیت‌های مبتکرانة منابع انسانی است که برای ایجاد رابطة تنگاتنگ بین منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمان طراحی شده‌اند. مقصود از نگرش راهبردی در مدیریت منابع انسانی، منطقی مدیریتی است که مستلزم به‌کارگیری منابع انسانی و فعالیت‌هایی است که با امور راهبردی یا اهداف سازمانی رابطة تنگاتنگ دارد. باید راهبردهای منابع انسانی با راهبرد سطح شرکت و سطح کسب‌وکار به‌ویژه راهبرد و رویکرد ساختاری سازمان هماهنگ باشد. در این پژوهش پس از مرور مفاهیم اولیة منابع انسانی و راهبرد، دربارة راهبرد منابع انسانی و الگوهای تدوین راهبردهای منابع انسانی، بحث شده و کامل‌ترین الگوی راهبردهای منابع انسانی برای سازمان‌ها شناسایی شده است. در نهایت، بررسی شده است که آیا این الگو پاسخگوی نیاز سازمان‌های با رویکرد برون‌سپاری است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. آرمسترانگ، مایکل (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  2. آرمسترانگ، مایکل(1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و امید مهدیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  3. آرمسترانگ، مایکل (1380). راهبردهای مدیریت منابع انسانی (مجموعه مقالات). ترجمة دکتر خدایار ابیلی  و حسن موفقی، تهران، فرا.
  4. ابطحی، سیدحسین (1383). مدیریت استراتژیک منابع انسانی در گمرگ جمهوری اسلامی ایران. طرح پژوهشی، تهران، گمرک جمهوری اسلامی ایران.
  5. ابطحی، سیدحسین (1389). مدیریت منابع انسانی. تهران، انتشارات پیام نور.
  6. استوارت، گرگ ال؛ براون، کنت جی (1388). مدیریت منابع انسانی، پیوند راهبرد و عمل. ترجمة سیدمحمد اعرابی و مرجان فیاضی، تهران، مهکامه.
  7. استوری، جان و دیگران(1391). مباحث پیشرفته مدیریت راهبردی منابع انسانی. ترجمة میرعلی سیدنقوی و دیگران، تهران، انستیتو ایز ایران.
  8. اشنایدر جانز؛ مارک جی (1388). برونسپاری و درونسپاری در عرصة بینالمللی. ترجمة مینا جمشیدی و صامع یوسفی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی.
  9. اعرابی، سیدمحمد؛ فیاضی، مرجان (1387). راهبرد منابع انسانی. تهران، انتشارات ایز ایران.
  10. التون، جان (1388). پرورش راهبردی منابع انسانی (جلد اول). ترجمة ناصر میرسپاسی و داریوش غلام‌زاده، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.
  11. باکسال، پیتر؛ پورسل، جان (1385). راهبرد و مدیریت منابع انسانی. ترجمة رضا شفیع‌زاده. تهران، انتشارات گلستان ادب.
  12. بامبرگر، پیتر؛ مشمولم، ایلن (1389). راهبرد منابع انسانی؛ تدوین/ اجرا/ آثار. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  13. بانت، آلن؛ هینز، استفن جی (1386). برنامهریزی راهبردی منابع انسانی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و سعید موسوی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  14. گریوز، جیم (1387). مدیریت راهبردی منابع انسانی. ترجمة صادق ناصرپور، تهران، نشر آیژ.
  15. میرسپاسی، ناصر (1389). مدیریت راهبردی منابع انسانی و روابط کار، تهران، انتشارات میر.
  16. هال، ریچارد اچ. (1384). سازمان: ساختار، فرایندها، ره‌آوردها. ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  17. Bamberger, P.; Figenbaum, A. (1996). “The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy”. Academy of management review, 21(4), 926-958.
  18. Beugelsdijk, S. (2008). “Strategic Human Resource Practices and Product Innovation”. Organization Studies, 29(6), 821-847.
  19. Boselie , Paul.(2010). Strategic Human Resource Management: A Balanced Approach. Mc Graw-Hill Higher Education.
  20. Daft, R. L. (2010). Organization theory and design. Tenth edition. South-Western, Cengage Learning.
  21. Dimba, B. A. (2010). Strategic human resource management practices: effect on performance. African Journal of Economic and Management Studies, 1(2), 128-137.
   1. Edwards, D. J.; Holt, G. D. (2010). “The case for 3D triangulation when applied to construction management research”. Construction Innovation, 10(1), 25-41.
   2. Kim, S; Wright, P. M.; Su, Z. (2010). “Human resource management and firm performance in China: A critical review”. Asia Pacific Journal of Human Resources, 48(1),58-85.
   3. Lengnick- Hall, M. L.; Lengnick- Hall, C. A.; Andrade, L. S.; Drake, B. (2009). “Strategic human resource management: the evolution of the field”. Human Resource Management Review, 19, 64-85.
   4. Mello, J. (2002). Strategic Human Resource Management, South western college publishing, OHIO.
   5. Priti, J. (2005). “A comparative analysis of strategic human resource management issues in an organizational context“. Library review, 54(3), 166-179.

  27. Stewart, G. L.; Brown, K. G. (2009). Human resource management: linking

  Strategy to practice. John Wiley & Sons, Inc.