رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق شامل مجموعة کارشناسان شرکت‌های بیمه در شهر تهران است. برای انتخاب نمونه‌‌ها روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌کار گرفته شد. جهت گردآوری داده‌ها ابزار پرسشنامه به‌کار گرفته شد. روایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و استادان بیمه بررسی شد و اصلاحات لازم در آن انجام گرفت. پایایی پرشسنامه با محاسبة آلفای کرونباخ بررسی شد. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد رابطة مستقیم و معناداری میان مؤلفه‌های رضایت شغلی و کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد یکی از عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی سازمانی، کارکنانی با رضایت شغلی بالا است.

کلیدواژه‌ها


 1. عرضة خدمات جدید به بازار و توسعة زمینه‌های فعالیت، به رشد بیشتر سازمانی منجر می‌شود. پیشنهاد می‌شود حمایت بیشتری از ارائة طرح‌های خلاقانه شود و کارکنان به ارائة طرح‌های خلاقانه تشویق شوند.
 2. نظرها و پیشنهادهای کارکنان به‌کارگرفته شود ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و برگزاری جلسات خلاقیت و اتاق‌های فکر نیز می‌تواند به افزایش حجم کیفی و کمّی ارائة طرح‌های خلاقانه منجر شود.
 3. واکاوی بیشتر بازار و تشکیل واحد‌های فعال‌تر در حوزة تحقیقات بازار به شناخت بیشتر روندهای کلی بازار منجر شود که برای سازمان‌های بیمه مفید است.

رضایت شغلی کارکنان - کارآفرینی سازمانی

در بخش‌های قبلی بیان شد میان کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در شرکت‌های بیمه‌‌ای رابطة معنادار وجود دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:

 1. برخورد مناسب از سوی مدیران، تفویض اختیارات کافی و آزادی عمل بیشتر برای کارکنان، زمینه‌های بروز خلاقیت را در کارکنان افزایش می‌دهد. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود ساختار منعطف‌تر و سبک‌های رهبری مشارکتی بیشتر به‌کار گرفته شود.
 2. سرمایه‌گذاری به منظور بهبود شرایط کاری و حمایت از طرح‌های نوآورانه اگرچه هزینه‌های سازمانی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، به نظر می‌رسد در بلندمدت به رشد بیشتر سازمانی و افزایش سودآوری و درآمدزایی منجر شود. بنابراین، حمایت بیشتر سازمانی از این طرح‌‌­ها پیشنهاد می‌شود.
 3. 3.      معمولاَ در شرکت‌های بیمه، به گونه‌ای وظایف هر فرد تعریف می‌شود که زمان و فرصت اندکی برای بروز رفتارهای خلاقانه و بهبود روندهای کاری برای پرسنل باقی می‌ماند. این امر می‌تواند به کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان لطمه بزند. پیشنهاد می‌شود برنامه‌‌­های کاری پرسنل از انعطاف بیشتری برخوردار باشد.
 4. 4.       منابع
  1. Antoncic, J.; Antoncic, B (2011)."Employee satisfaction, Intrapreneurship and firm growth: a model". Industrial Management & Data Systems, 111(4), 589-607.
  2. Antonic, B; Hisrich R.D (2001). "Entrepreneurship: construct refinement and cross-cultural validation", Journal of Business Venturing, 16(5), 495-527.
  3. Clark, A.; Oswald, A. (1996). "Satisfaction and comparison income". Journal of Public Economics, 61, 359-81.
  4. 4.      Cranny, C.J.; Smith, P.C.; Stone, E.F (1992). Job Satisfaction: How People feel about their Jobs and How it Affects their Performance. New York, Lexington Books.Chell, E., Haworth, J. and Brearley, S (1991).The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories. London,Routledge.
  5. Ghiselli, R.F.; La Lopa, J.; Bai, B (2001). "Job satisfaction, life satisfaction and turnover intend among food service managers". Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly, April, 28-37.
  6. Fritzsche, B.A.; Parrish, T (2005)."Theories and research on job satisfaction" In Brown, S.D. and Lent, R.W. (Eds), Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work, Hoboken, Wiley.
  7. . Hisrich, R.D.; Peters, M.P (1995). "Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterpris. 3rd ed., Irwin, Chicago, IL
  8. .Huse, M.; Neubaum, D.O.; Gabrielsson, J (2005). "The troublesome relationship between action learning and organizational growth". Journal of workplace learning, 14(6), 245-255.
  9. Ireland, R.D.; Hitt, M.A.; Camp, M.; Sexton, D.L (2001). "Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth". Academy of Management Executive, 15(1), 49-63.
  10. Kathuria, R.; Joshi, M. P (2007). "Environmental Influences on Corporate Entrepreneurship: Executive Perspectives on the Internet". International Entrepreneurship & Management Journal, 3, 127-144.
  11. Kuratko, D.F.; Hornsby, J.S.; Naffziger, D.W.; Montagno, R.V (1993). "Implementing entrepreneurial thinking in established organizations". SAM Advanced Management Journal, 58(1), 28-39.
  12. Kuratko, D.F.; Hornsby, J.S.; Bishop, J.W (2005). "Manager’s corporate entrepreneurial actions and job satisfaction". International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 275-91.
  13. Lawler, E.; Mohrman, S.; Benson, G (2001). Organizing for High Performance: Employee Involvement, TQM, Reengineering, and Knowledge Management in the Fortune 1000. San Francisco, Jossey-Bass.
  14. Lee, S; Peris- ortiz, M; Fernandez-guerrero, R (2011)."Corporate entrepreneurship and human resource management: theoretical background and a case study". International Journal of Manpower, 32(1), 48-67.
  15. Lim, S.; Ribeiro, D.; Lee, S.M (2008). "Factors affecting the performance of entrepreneurial service firms". The Service Industries Journal, 28(7), 1003-13.
  16. Lawler, E.E (1994). Motivation in Work Organizations. San Francisco, Jossey-Bass.
  17. Lumpkin, G.T; Dess, G.G (1996). "Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance". Academy of Management Review, 2(3), 135-72.
  18. McGrath, R.G (1996). "Options and the entrepreneur: towards a strategic theory of wealth Creation in insurance industry". Academy of Management Proceedings, pp. 101-5.
  19. Mozina, S (2002). Management kadrovskih virov, Fakulteta za druzbene vede, Ljubljana.
  20. Savery, L.K (1996). "The congruence between the importance of job satisfaction and the perceived level of achievement". Journal of Management Development, 15, 18-27.
  21. Silva, P. (2006). "Effects of disposition on hospitality employee job satisfaction and commitment". International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(4), 317-28.
  22. Spence Laschinger, H.K., Finegan, J.; Shamian, J (2002). "The impact of workplace empowerment, organizational trust on staff nurses’ work satisfaction and organizational commitment". Advances in Health Care Management, 3, 59-85.
  23. Varona, F (2002). "Conceptualization and management of communication satisfaction and organizational commitment in three Guatemalan organizations". American Communication Journal, 5(3), 114-136.
  24. Welsby, P. (2003). "Medosebno razumevanje – kljuc do uspesnega dela z ljudmi". Human Resource Management, 1(1), 56-7.
  25. Yousef, D.A (1998). "Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment". International Journal of Manpower, 19(3), 184-94.
  26. 26.  Zahra, S.A (1991). "Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: an exploratory study". Journal of

Business Venturing, 6 (4), 256-85.