شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون مورد مطالعه: مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شاخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون انجام گرفت. این تحقیق، با توجه به مبانی نظری و عملی، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، از انواع تحقیقات توصیفی- علّی مقایسه‌ای است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، پرسشنامة استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون است که متغیرهای چهارگانة درگیرشدن در کار، انطباق‌پذیری، مأموریت و سازگاری را می‌سنجد. جامعة آماری تحقیق، شامل 60 نفر از کارکنان شاغل در «مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)» و نمونة آماری تحقیق، برابر با تعداد کل افراد جامعة آماری (60 نفر) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با آزمون آماری شاخص ضریب تغییرات انجام گرفت. بر اساس، همة ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)، کمتر از حد متوسط (عدد 3) ارزیابی شد و این سازمان از نظر فرهنگ سازمانی، وضعیت مناسبی ندارد. همچنین، فرهنگ انطباق‌پذیری، وضعیت مناسب‌تر (بهترین وضعیت) و فرهنگ مأموریتی وضعیت نامناسب‌تری (بدترین وضعیت) نسبت به مؤلفه‌های دیگر را دارند. همچنین، در بین شاخص‌های مطرح‌شده در مدل، شاخص ایجاد تغییر در بهترین وضعیت و شاخص اهداف و مقاصد در بدترین وضعیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1. آرمسترانگ، مایکل (1380). راهبردهایمدیرتمنابعانسانی. ترجمة خدایار ابیلی، تهران، فرا.
2. ایران‌زاده، سلیمان؛ محمودی، محسن (1389). شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در چهارچوب مدل دنیسون. تهران، فروزش.
3. پورکاظمی، محمدحسین؛ شاکری نوائی، غلامرضا (1383). «بررسی فرهنگ سازمانی دانشکده‌های مدیریت دانشگاه‌های تهران و نقش آن در بهره‌وری دانشکده‌ها». فصل‌نامة مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامة مدیریت، دورة 8، پیاپی 36، صفحات 62-37.
4. رابینز، استیفن (1384). مدیریترفتارسازمانی. ترجمة سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. رحیم نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). «بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد». نشریةمطالعاتترتیبی، دورة دهم، شمارة 1.
6. رابینز، استیفن (1377). مبانیرفتارسازمانی. ترجمة قاسم کبیری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
.
7. مرتضوی، م (1376). بررسیفرهنگسازمانیجهادسازندگی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
8. منصورفر، ک (1388). روش‌های آماری. تهران، دانشگاه تهران.
9. منوریان، عباس؛ بختایی، امیر (1386). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی). تهران، چهارمینکنفرانسبین‌المللیمدیریت، صفحات 15-1.
10. Chiang, Chung-Yean; Hillmer, Canan Kocabasoglu; Suresh, Nallan (2012). "An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility". International Journal of Operations & Production Management, 32(1), 63-83.
11. Denison, D. R.; W. S. Neal (2000). Denison Organizational Culture Survey. Facilitator Guide. Published by Denison Consulting, LLC.
12. Forbes, David.;  Seena, Sara (2006). "The Value of a Mission Statement in an Association of not for profit Hospitals". International journal of health care quality assurance, 19(4-5), 409-419.
13. Hair J.F., Jr.; Black W.C.; Babin B.J.; Anderson R.E; Tatham R.L. (2010). Multivariate data analysis. (7th ed.), New Jersy, Pearson Education.
14. Kolia, Martin. (2002). Relationship between organizational culture, organizational climate and organizational effectiveness. PhD Thesis in Organizational Behabiour, Available at www. Proquest. Com.
15. Mobley, H.; Wang, L.; Fang K. (2005). "Organizational culture: Measuring and developing it in your organization". Harvard Business Review China, pp: 600-601.
16. Morhed; Grefen, M.V. (1999). "Change in Romanian Organizations: a management culture approach". Journal of Organizational Change, Management, 19(6), 747-752.
17. Yilmaz, C.; Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business, 290-306.
18. Yousef, D. A. (2000). “Organizational commitment: A mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country". Journal of Managerial Psychology, 15(1), 6–28.