بررسی موانع رشد بیمه‌های انرژی در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

صنعت انرژی به‌ویژه نفت، بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور است. لکن عملکرد صنعت بیمه در حوزة بیمة انرژی در کشور، حاکی از نامتناسب‌بودن سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه است. سهم اندک حق بیمة این رشته نسبت به کل حق بیمة تولیدی صنعت بیمة کشور حاکی از نامتعادل‌بودن این دو صنعت در زمینة اخذ پوشش‌های کامل بیمه‌ای است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع رشد پرتفوی بیمه‌های انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی) در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب است. بدین منظور تأثیر موانع اقتصادی، شناختی و تخصصی (فنی)، و ناتوانی شرکت‌های بیمه و تحقیقات و آموزش بررشد بیمه‌های انرژی بررسی شد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و از نظر روش توصیفی و مبنی بر داده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که درمیان 120 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه توزیع شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد موانع پنج‌گانه یادشده در ردش بیمه به عنوان مانع عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، سیدنصراله (1388). ضرورت تعامل متقابل بیمهگران و بیمهگذاران در اجرایپروژه­های بالادستی صنعت نفت و گاز. دومین همایش بیمه و مدیریت ریسک در نفت گاز و پتروشیمی.
 2. امین، محمدابراهیم؛ کمالخانی، سحر (1388). صنعت بیمه در مسیر تحول.تهران، شرکت سهامی بیمه البرز.
 3. بیات، عزت‌اله (1388). بررسی عوامل مؤثر در تحکیم روابط بین دو بخش بیمه و انرژی. دومین همایش بیمه و مدیریت ریسک در نفت، گاز و پتروشیمی.
 4. مطهر، علی (1388). بررسی بیمة انرژی. دومین همایش بیمه و مدیریت ریسک در نفت، گاز و پتروشیمی.
 5. بیمة مرکزی ایران (1383). مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌های بازرگانی. تهران، پژوهشکدة بیمه.
 6. جعفری صمیمی، احمد؛ کاردگر، ابراهیم .(1385) «آیا توسعة بیمه به رشد اقتصادی کمک می‌کند؟ (تجزیه‌و تحلیل اقتصاد ایران 1382-1338)». فصل‌نامة پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شمارة دوم، صفحات
 7. حسن‌­زاده، علی؛ عسگری، محمدمهدی؛ کاظم‌نژاد، مهدی (1389). «بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایة ایران». فصل‌نامة صنعت بیمه، سال بیست و پنجم،شمارة 2، صفحات 199-165.
  1. شکیبایی، علیرضا (1381). اقتصاد انرژی. کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنر.
  2. کمالخانی، سحر؛ امین، محمدابراهیم (1389). آسیبشناسی توان فنی و منابع انسانیصنعت بیمه در حوزة ریسک‌ها ی بزرگ و شیوة انتقال آنها. تهران، نشر بیمة البرز.

10. غروی نخجوانی، سیداحمد (1388). نقش درآمدهای نفتی در تأمین منابع سرمایه‌گذاری ایران، پژوهشنامة اقتصادی، دورة دوم، شمارة اول، صفحات 254-237.

 1. Danaher (1994). Risk Management an Oil and Gas Industry Perspective, Represented In Health & Safety Conference.
 2. C.Arthure Williams, Jr.; M.R. Heins. (1989). Risk Management and Insurance. 6 th ed, NewYork, macgraw -hill book co.
 3. David L. Bickelhaupt.(1974). General Insurance ,9th ed ,Homewood . llinois: R.D Iwin.
 4. Gurney Richard (2009). The Claims Process, 2 nd seminar on Insurance & Risk Management in oil, gas & petrochemical Industries
 5. John Scott, Richard (2009).Construction Insurance in energy Sector, Beyond the Basics. 2nd seminar on Insuance & Risk Management in oil, gas & petrochemical Industries.
 6. Mark R.Greene; James Trieshman (1988). Risk and Insurance,7thed, Cincinnati. Ohio: South- westernPub. Co..
 7. Mills Evan (2009). The insurance and risk management industries,new players in the delivery of energy-efficient and renewable energy products and services. 2nd seminaron Insuance & RiskManagement in oil, gas & petrochemical Industrie.
 8. S.E. Harrington (1991). Prices and Profits in the Liability Insurance Market. The Brookings Institute.
 9. Seyedi, Soran (2009). Underwriting Engineering Risk, 2nd seminar on Insuance & Risk Management in oil, gas & petrochemical Industrie.
 10. TAP van, den Berg (2009). Full Cycle of Risk Identification in OGP Industries,2 nd seminar on Insurance & Risk Managementin oil, gas & petrochemical Industries.
 11. tajik hamid (2009). Various policies case in case of usage of environmental. 2nd seminar on Insuance& Risk Management in oil, gas & petrochemical Industrie.
 12. Tirovantha poram, R. (2006). The promotion risk managementinDeveloping Countries. London ,Peter Davies Ltd.Upstream Energy. (2010). p3Jlt,
 13. Watson David (2009). Marine Warranty Surveyo (MWS) Input to Offshore Operation. 2nd seminar on Insurance & Risk Management in oil, gas & petrochemical Inndustries.
 14. Zovill ,F,C .Operative Insurance (2007). A suitable form of insurance for developedcountries. New York, McGraw - hill book Co.
 15. http://www.centinsur.ir
 16. http://www.iooc.co.ir
 17. www.iraninsurance.ir
 18. http://www.irc.ac.ir
 19. www.nigc-tpgc.ir
 20. www.ioptc.org