بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی، سازمانی، فردی) بر کیفیت نظارت مالی ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌‎های اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق

چکیده

تحقیق حاضر تأثیر عوامل انگیزشی بر بهبود نظارت مالی ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌‎های اجرایی استان قم را بررسی کرده است. جامعة آماری شامل ذی‌حسابان و مدیران مالی به تعداد 95 نفر است. 65 نفر به عنوان نمونة آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس شیوة گردآوری داده­ها، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای تحقیق دو پرسشنامه به‌کار گرفته شده است، پرسشنامة انگیزش، توسط ذی‌حسابان و مدیران مالی تکمیل شد و پرسشنامة کیفیت نظارت مالی، توسط حسابرسان دیوان محاسبات که نظارت مالی بعد از خرج را به عهده دارد، پاسخ داده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای 944/0 برای پرسشنامة انگیزش و ضریب آلفای 984/0 برای پرسشنامة کیفیت نظارت مالی نشان از پایایی مناسب ابزارهای تحقیق است. برای تعیین روایی پرسشنامه­ها روش صوری به‌کار گرفته شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان‌دهندة ارتباط عوامل انگیزشی با کیفیت نظارت مالی با ضریب همبستگی 76/0 است و مؤلفه­های عوامل شغلی (ضریب همبستگی 764/0)، عوامل سازمانی (ضریب همبستگی 828/0) و عوامل فردی (ضریب همبستگی 844/0) نیز  با کیفیت نظارت مالی ارتباط دارند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌پور، حبیب؛ خلیلی، حسن؛ حبیبیان، سجاد؛ سعادتمند، محمد (1390). «بررسی رابطة بین ویژگی‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا و سیما با تأکید بر مدل هاکمن و اولدهام». پژوهش‌نامة مدیریت تحول، سال سوم، شمارة 5، صفحات 124-90.
ازکیا،‌ مصطفی؛ معتمدی، فاطمه؛ دربان آستانه، علیرضا (1383). روش‌های کاربردی تحقیق. تهران، نشر کیهان.
 اکرمی، سیدرحمت‌الله؛ خدابخشی، هادی؛ جباری، مهرداد (1391). بررسی تطبیقی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مالی و معاملاتی خاص و دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور. تهران، ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی.
امامی، محمد؛ نادری باب‌اناری، مسعود (1386). «تأملی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه­های دولتی در ایران». نشریة حقوق اساسی، سال چهارم، شمارة هشتم، صفحات 58 – 43.
باباجانی، جعفر (1388). حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
برایمن، آلن (1381). روش تحقیق و مطالعات سازمانی، ترجمة محمداسماعیل انصاری، محمداسماعیل غضنفری و احمد یزدانی، تهران، انتشارات آوای نور.
حسینی عراقی، سیدحسین (1385). کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور. تهران، پژوهشکدة امور اقتصادی.
خاکی، غلام‌رضا (1388). روش‌های تحقیق در مدیریت. تهران، انتشارات بازتاب.
رابینز، استیفن (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و سیدمهدی اعرابی، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
رمضان‌پور نرگسی، محمود (1387). نظارت و بازرسی. تهران، پلک.
زارعی متین، حسن (1392). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته. تهران، نشر آگه.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1390). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، نشر آگه.
سعادت، اسفندیار (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران، انتشارات سمت.
سکاران، اوما (1382). روش‌های تحقیق در مدیریت. ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
سیدجوادین، سیدرضا (1390). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، نشر نگاه دانش.
عباسپور، عباس (1387). مدیریت منابع انسانی پیشرفته. تهران، نشر ذره.
عسگریان، مصطفی، باقری، شادی (1391). «بررسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی معاونت آموزش ناجا براساس نظریة دو عاملی هرزبرگ». فصل‌نامة علمی پ‍ژوهشی مدیریت انتظامی، سال هفتم، شمارة 1، صفحات 39- 7.
غضنفری، احمد؛ عابدی، لطفعلی (1387). «بررسی رضایت، انگیزش و عملکرد شغلی کارکنان آموزشی یک دانشکدة نظامی». فصل‌نامة پژوهش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع). شمارة 1، صفحات 175- 149.
فیض، طاهره؛ گرامی‌پور، مسعود؛ شهائی، بهنام (1391). «شناسایی عوامل انگیزش اساتید در دانشگاه پیام نور تهران». فصل‌نامة مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دورة 4، شمارة 4، صفحات 88-73.
کریتنر، رابرت (1390). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمة علی‌اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده، تهران، انتشارات برآیند پویش.
مجتبایی، موسی (1391). مدیریت رفتار سازمانی. تهران، انتشارات کنکاش.
مجیدی، جمال؛ طه، مریم (1392). «بررسی عوامل مرتبط با انگیزش کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان». ماه‌نامة اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شمارة 156، صفحات 61-53.
وکیلی، نفیسه؛ گل‌پرور، محسن؛ آتش‌پور، حمید (1388). «نقش ویژگی‌های شغل، رهبری تحول و دشواری هدف در عملکرد کارکنان شرکت احیاء فولاد سپاهان». فصل‌نامة دانش و پژوهش در روان شناسی، شمارة 39، صفحات 22- 1.
Edgar. L. (1999). "Nurses Motivation and its relationship to the characteristics of nursing care delivery systems: a test of the job characteristics model". Can J nurse Leadership, 12(1), 14-22.
Griffin,R.W.(1996). Management: Annotated In structors manual. Boston, Hou ghton Mifflin company .
Hersey, P.; Blanchard, k. H. (1988). Management of organizational Behavior: utcilizing Human Resources. (5th ed.), New Jersey, Prentice Hall Inc., Ehglewood cliffs.
Hackman, J.Richard; G.R.oldham (1980). Work Redesign:Readins.mass:Addison-wesley.
Roberts, K.H.; Glick, W. (1981). "The job charactertics approach to task design: A critical review". Journal of Applied Psychology, 66,193-217.
Salancik, G. R.; Pfeffer, J. (1978). "A social information processing approach to job attitudes and task design". Administrative Science Quarterly, 23, 224-253.
T R Mitchell، matching moticational strategies with organizational contexts.”in research in organizational behavior (vol 19)، eds LL cummings and B M staw (greenwich،CT:JAI press. 1997)،P 63.
Weiss, Joseph W. (2001). Organizational Behavior and change. 2th Edition, South western.