تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ادارة برق شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ادارة برق شهرستان ارومیه انجام گرفته است. جامعة آماری این پژوهش شامل همة کارکنان ادارة برق شهرستان ارومیه است که از میان آن‌ها 205 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه به‌کار گرفته شده است که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای تحلیل داده­ها تحلیل آماری استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میان متغییر[j1] های اخلاق کار اسلامی کارکنان و عدالت سازمانی، اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معنی­دار وجود دارد و بین عدالت سازمانی و غیبت ازکار رابطة معکوس و معنی­دار وجود دارد. اما نتایج نشان می­دهد بین اخلاق کار اسلامی و غیبت از کار رابطة معکوس و معنی­داری وجود ندارد. همچنین، در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطة اخلاق کار اسلامی و رضایت شغلی و نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطة اخلاق کار اسلامی و غیبت از کار تأیید شد. [j1]متغیر درست است

کلیدواژه‌ها


1- احمدی آزرم، هادی (1388).«عدالت سازمانی و راهکارهای ارتقای آن». مجلة راهبرد، شمارة 3 ، صفحات 90-63.
2- افجه، علی‌اکبر (1388). مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی. چاپ چهارم، انتشارات سمت.
3- بهشتی­فر، ملیکه؛ نکوئی مقدم، محمود (1389). «رابطة رفتار اخلاقی مدیران با رضایت شغلی کارکنان». فصل­نامة اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره‌های 1و2 ، صفحات 73-67.
4- بهاری‌فر، علی؛ جواهری کامل، مهدی (1389). «بررسی پیامدهای ارزش­های اخلاقی سازمان با مطالعة عدالت سازمانی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی». دوماهنامة توسعة انسانی پلیس، سال هفتم، شمارة 28، صفحات 118-95.
5- بهاری­فر، علی؛ جواهری کامل، مهدی؛ احمدی، علی­اکبر (1390). «رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی: تأثیر ارزش­های اخلاقی عدالت و تعهد سازمانی». پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، دورة 1، شمارة 1، صفحات 42-23.
6- پارسا، شریفه (1390). بررسی رابطة بین پاسخگویی با رضایت شغلی و استرس شغلی معلمان مدارس متوسطه دولتی ناحیة 2 شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89. مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه.
7- پورسلطانی، حسین؛ میرزایی، فهیمه؛ زارعیان، حسین (1390). «ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم». مجلة پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارة ،1 صفحات 70-59.
8- حسنی، محمد؛ حیدری‌زاده، زهرا؛ قاسم‌زاده، ابوالفضل (1391). «بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز». فصل‌نامة مدیریت اسلامی، سال20، شمارة دوم، صفحات 32-9.
9- رحیم‌نیا، فریبرز؛ هوشیار، وجیهه (1389). «تأثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی». نشریة مدیریت فردا، سال نهم، شمارة 24، صفحات 42-23.
10- جوادین، سیدرضا؛ فراحی، محمدمهدی؛ طاهری عطار، غزاله (1387). «شناخت نحوة تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه‌های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی». نشریة مدیریت بازرگانی، دورة 1، شمارة اول، صفحات 70-55.
11- دشتی، محمد (1386). امام علی (ع) و اخلاق اسلامی. تهران، انتشارات میراث ماندگار.
12- رابینز، استیفن (1388). مبانی رفتار سازمانی. ترجمة علی پارساییان و محمد اعرابی، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
13- عبدالهی، بیژن؛ رضاخانی، زهرا (1388).«اثر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در محیط‌­های آموزشی: یک مطالعه موردی». فصل‌نامة تعلیم و تربیت٬ شمارة100 ٬ صفحات 134-111.
14- غفوری ورنو سفادرانی، محمدرضا؛ گل‌پرور٬ محسن (1388). «بررسی رابطة مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان». مجلة مطالعات روان‌شناسی٬ دورة 5. شمارة 4، صفحات 148-139.
15- فروغ‌زاده٬ سیمین (1383).«بررسی مقایسه‌ای میزان دریافتی کارکنان ادارات مختلف و تأثیر آن بر رضایت شغلی: مطالعةموردی شهر زاهدان». مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال اول،شمارة 4، صصفحات 185-3.
16-گل‌پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1390). «نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطة بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار». فصل‌نامة اخلاق و علوم و فناوری، دورة6 ، شمارة 1، صفحات 52-43.
17- گل‌پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1389). «ارزش‌های فرهنگی و انصاف: عدالت سازمانی رضایت شغلی و ترک خدمت». فصل‌نامة تحقیقات فرهنگی، دورة 3،شمارة 9 ، صفحات 228-207.
18- گل‌پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1389). «رابطة حمایت مدیریت از رفتارهای اخلاقی با رضایت شغلی معلمان». مجلة روا‌­ن­شناسی، سال چهاردهم، شمارة دوم، صفحات 160-142.
19- کلاین، پل (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی. ترجمة سیدجلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران، انتشارات سمت.
20- مشرف جوادی، محمدحسین؛ دلوی، محمدرضا؛ عبدالباقی، عبدالجواد (1385). «عدالت سازمانی در سایة عدالت علوی». فصل‌نامة مدیریت فردا، دورة 4، شماره‌های 15و،16 سال چهارم، صفحات 142-133.
21- ممی‌زاده ، جعفر (1376). «غیبت کارکنان در سازمان». مجلة مدیریت دولتی، دورة 11، شمارة 38، صفحات 65-74.
22- میردریکوندی، رحیم (1379). «شغل رضایت شغلی و روش‌های ارزیابی آن». مجلة معرفت، شمارة 38 ، صفحات 77-64.
23- ممی‌زاده، جعفر (1381). «ترک خدمت در سازمان بررسی علل عوارض و عواقب آن». مجلة توسعة مدیریت، شمارة 44، صفحات 38-32.
24- محبی، ایرج؛ شریفیان، علی‌اکبر (1384). «بررسی شیوع غیبت از کار به دلیل بیماری و عوامل مؤثر بر آن در بین کارکنان یک کارخانه صنعتی». مجلة پزشکی ارومیه، دورة 16، شمارة 4، صفحات 234-229.
25- نادی، محمدعلی؛ حاذقی، فاطمه (1390). «الگویابی معادلة ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز». مجلة مدیریت اطلاعات سلامت، دورة 8 ، شمارة 5 ، صفحات 708-699.
26- نصرالهی، غلام (1391). اخلاق مدیر اسلامی از نگاه نهج‌البلاغه و علم مدیریت. تهران، انتشارات بیشه.
27- هومن، حیدرعلی (1385). تحلیلداده‌هایچندمتغیریدرپژوهشرفتاری. چاپ دوم، تهران، نشر پیک فرهنگ.
28- یوسف، درویشی (1381). «تعهد سازمانی پل ارتباط بین اخلاق کار اسلامی و نگرش‌هایی در جهت نیل به تغییر سازمانی». ترجمة جلال حسینی، نشریة مدیریت دولتی: تحول اداری، شماره‌های 38و39 ، صفحات 80-49.
29- یعقوبی، مریم؛ سقاییان‌نژاد، سکینه؛ ابوالقاسم گرجی، حسن؛ نوروزی، محسن؛ رضایی، فاطمه (1388). «رابطة عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». فصل‌نامة علمی پژوهشی مدیریت سلامت، دورة 12، شمارة 35، صفحات 32-25.
30-Rokhman, w. (2010). “The effect of Islamic work ethics on work out comes”. Electronic Journal of business ethics and organization studies.
31-Moorman, R. H.(1998). “Relationship Between organizational justice and organizational citizenship beahaviors : Do fairness perception influence employee citizenship?”. Journal of Applied Pshychology, 20, 259-273.
32-J.Brayfield, A H. Rothe, H F.(1951). “Index of job satisfaction”. Journal of Applied Psychology, 35(5), , 307-311.
31-Mac D.,A; Fletcher C.(2004). “Employee development: an organizational justice perspective”. Personnel review, 23, 8-29.