بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده

پژوهش حاضر مربی‌گری در آموزش منابع انسانی را براساس نظریه داده‌بنیاد بررسی کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحقیق داده‌بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود. به منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری گلوله‌برفی با 7 نفر از خبرگان آموزش که با مربی‌گری آشنا بودند، مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت‌ براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان‌دهندة 11 مقولة کلی، 15 مقولة فرعی و 61 خرده‌مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (اهداف اولیه و اهداف ثانویه)، عوامل زمینه‌ای (حوزه‌های مدیریتی و بهسازی)، شرایط مداخله‌گر (موانع سازمانی و موانع اطلاعاتی- انگیزشی)، راهبردهای تعاملی (شرایط مربی، متربی و سازمان)، و عوامل پس‌آیندی (مزایای فردی، مزایای سازمانی و معایب طراحی، اجرا و ارزشیابی) قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها