بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگی (مطالعة موردی: بیمه‏شدگان سازمان تأمین اجتماعی شعبة یک قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق

2 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پرداخت مستمری بازنشستگی از اساسی ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که متضمن آسایش و رفاا افاراد در دوران
پیری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در برقراری این خدمت مهم، در جهت گسترش آن در دورة زمانی آباان 0930 تاا
شهریور 0931 به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و ابزارهای گردآوری داد ها اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه است.
030 نمونه، به طور تصادفی از جامعة آماری تحقیق انتخاب شد، که شامل 3019 نفر بیمه شد ای است که بیمه پاردازی را از شاعبة یا
سازمان تأمین اجتماعی قم شروع کرد و تا پایان آذرما 0930 ، با وجود کسب شرط سنی برقراری مستمری بازنشستگی، که برای مردان
حداقل 01 سال و برای زنان حداقل 55 سال است، شرط سابقة بیمه ای را که حداقل 11 سال است، احراز نکرد اند و بازنشسته نشد اند.
35 درصد نمونه های بررسی شد ، بیش از 01 سال سابقة کار داشاته ، و 07 درصاد آناان سا / یافته های پژوهش بیانگر آن است که 7
سواد مناسب ندارند. هم چنین، نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین عوامل مؤثر در برقراری مساتمری بازنشساتگی باه ترتیاب او ویات ،
عبارت اند از برنامه ه ای حمایت از کارگران، رفتار بیمه ای کارفرما، آموزش و اطلاع رسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی، قاوانین ساازمان
تأمین اجتماعی، توان اقتصادی بیمه شد و کارفرما.

کلیدواژه‌ها