دیدگاه‌سنجی اعضای هیئت علمی درباره چالش‌های کارآفرین‌شدن دانشکده‌های کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نوآوری و کارآفرینی، پژوهشکدة فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش دیدگاه‌سنجی اعضای هیئت علمی دربارة چالش‌های کارآفرین‌شدن دانشکده‌های کشاورزی ایران است. جامعة آماری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران است، که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب، 344 نفر از آن­ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است و داده‌های گردآوری شده با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای شناسایی چالش‌های کارآفرینی در دانشکده‌های کشاورزی فن تحلیل عاملی به‌کار گرفته شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل زیربنایی، مهم‌ترین چالش‌های کارآفرین‌شدن دانشکده‌های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت‌اند از «موانع آموزشی»، «موانع فردی ـ شخصیت»، «موانع حمایتی ـ قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل، 395/70 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. از موانع شناسایی شده، «موانع آموزشی» بیشترین درصد تبیین واریانس را داشته است.

کلیدواژه‌ها