توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

2 کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه به توسعة کارآفرینی اجتماعی به عنوان مأموریتی اجتماعی و انسان‌دوستانه، و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی توجه می‌شود. کارآفرینی تأثیری مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت‌های مختلف کشورها داشته است؛ از یک سو، سبب توسعة اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود و از سوی دیگر، می‌تواند سبب بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود. مقالة حاضر برگرفته از نتایج پژوهشی است که با هدف بررسی وضعیت کارآفرینی اجتماعی در یکی از مناطق شهری شهر تهران بر اساس طرح پژوهش آمیخته (کمی وکیفی) انجام گرفته است. برای دستیابی به اطلاعات و داده‌ها، ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه با گروهی از کارشناسان و متخصصان، به‌کار گرفته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی ریشه در بیکاری و عدم‌اشتغال افراد جامعه دارد، توجه به مقولة کارآفرینی اجتماعی می‌تواند تا حد زیادی آسیب‌های اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار داده و آن‌ها را کاهش دهد، لذا این مقاله قصد دارد با مروری بر مسئلة آسیب‌های اجتماعی و همچنین، کارآفرینی اجتماعی با نتیجه‌گیری در این زمینه پیشنهادها و راهکارهایی برای تسهیل توسعة کارآفرینی اجتماعی مطرح کند.

کلیدواژه‌ها