بررسی وضعیت تدوین خط‌مشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت خط‌مشی‌گذاری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎدة 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣة ﭼﻬﺎرم و مادة 21 قانون پنجم ﺗﻮﺳﻌﻪ­، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه است نهاد ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﮔﺬار آﻣﻮزش‌های مهارتی را ﺗأﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ­، ﻟﻜﻦ ﺗلاش‌های انجام‌ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺛﻤﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺧلأ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻠﻲ، هنوز به چشم می‌خورد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت موجود در تدوین خط‌مشی نظام غیررسمی آموزش مهارتی، به دنبال شناسایی چالش‌های موجود در این نظام و طرح پیشنهادهایی برای بهبود آن است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی است، که به این منظور، ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک به‌کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با به‌کارگیری آزمون تی استیودنت انجام گرفت. نتایج نشان داد در تدوین خط‌مشی برای نظام غیررسمی آموزش مهارتی، مشکل تعدد و ناهماهنگی نهادهای خط‌مشی‌گذار وجود دارد. در حال حاضر، مؤثرترین نهاد خط‌مشی‌گذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی از دیدگاه خبرگان، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است. در نهایت، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها