بررسی تأثیر رهبری رئیس هیئت مدیره بر مشارکت راهبردی اعضا از طریق فرهنگ تولید تیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌‌ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور، فارس، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال، گیلان، ایران

چکیده

امروزه در پی تحولات گستردة حاکمیت شرکتی، رئیس هیئت مدیره اختیارات واقعی بیشتری در اتخاذ تصمیم‌های شرکت دارد و به تناسب نقش مهمش در رهبری هیئت مدیره، انتظارات عملکردی بیشتر برای او تعیین شده است. البته این مسئله هنوز در کشور به جایگاه شایستة خود دست نیافته است و بر خلاف آثار متنوع رهبری رئیس هیئت مدیره بر فرهنگ هیئت مدیره - به‌ویژه فرهنگ تولید تیمی- و مشارکت راهبردی اعضای هیئت مدیره، نیازمند بررسی‌های بیشتر است. بنابراین، در این تحقیق پیمایشی، از میان اعضای هیئت مدیرة شرکت‌های تعاونی تولیدی فعال شهر رشت 52 نفر به عنوان نمونه به پرسشنامه تحقیق (با روایی محتوایی تأییدشده و پایایی 4/94 درصد) پاسخ دادند. نتایج نشان می‌دهد رهبری اثربخش رئیس هیئت مدیره می‌تواند با ایجاد فرهنگی اثربخش که در آن تولید تیمی ارجح است، بر مشارکت راهبردی اعضا بیفزاید. از سوی دیگر، مشخص شد رهبری اثربخش رئیس هیئت مدیره از طریق ایجاد فضای باز و انتقادپذیر، آمادگی، خلاقیت و انسجام میان اعضا می‌تواند به مشارکت راهبردی اعضا منجر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  

   

  8. منابع و مآخذ

  1. نادلر، دیوید؛ بهان، بورلی؛ نادلر، مایک (1389). چگونه هیئت مدیره‌ای بهتر بنا کنیم. ترجمة سیدمسلم علوی، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  2. نجفی سیاهرودی، مهدی؛ علوی، سیدمسلم (1392). مدیریت جلسات هیئت مدیره: با تحلیلی بر مستندات جلسات در قبل، حین و پس از برگزاری. تهران، انتشارات مرکز ترویج حاکمیت شرکتی و مسئولیت‌­پذیری اجتماعی.
   1. Blair, M.; Stout, L. A. (1999). “A team production theory of corporate law”. Virginia Law Review, 85, 247-328.
   2. Blomqvist, A. E. (2009). Board contribution to value creation through innovation and entrepreneurship behavior, influencing the innovative posture of small and medium sized firms in Finland, a thesis submitted for fulfillment of master degree. Hanken School of economics, Finland.
   3. Finkelstein, S.; Mooney, A. C. (2003). “Not the usual suspects: How to use board process to make boards better”. Academy of Management Executive, 17, 101-113.
   4. Forbes, D.; Milliken, F. (1999). “Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision making groups”. Academy of Management Review, 24, 489-505.
   5. Furr, R. M.; Furr, L. J. (2005). “Is your chairman a leader?”. Corporate Board, 26 (154), 11-15.
   6. Gabrielsson, J.; Huse, M. (2012). “Board Leadership and value creation: an extended team production approach”. In T. Clarke & D. Branson (eds), The SAGE Handbook of Corporate Governance, California: Sage publication, 233-250.
   7. Gabrielsson, J.; Huse, M.; Minichilli, A. (2007). “Understanding the Leadership Role of the Board Chairperson through a Team Production Approach”. International Journal of Leadership Studies, 3(1), 21-39.
   8. Heracleous, T. L. (1999). “Board of directors as leaders of organization”. Corporate governance, 7(3), 256-265.
   9. Huse, M. (2007). Boards, governance and value creation: The human side of corporate governance. England: Cambridge University Press.
   10. Huse, M.; Gabrielsson, J.; Minichilli, A. (2009). “Improving corporate governance practices“. In J. Burke & L. Cooper (eds), The peak performing organization, London, Routledge, 318-340.
   11. Huse, M.; Minichilli, A.; Schøning, M. (2005). “Corporate boards as assets for operating in the New Europe: The value of process-oriented boardroom dynamics”. Organizational Dynamics, 34, 285-297.
   12. James, C.; Brammer, S.; Connolly, M.; Spicer, D. E.; James, J.; Jones, J. (2012). A review of the literature on the role of the board chair: What are the messages for chairs of school governing bodies?. Report, CfBT Education Trust.
   13. Judge, W. Q.; Zeithaml, C. P. (1992). “Institutional and strategic choice perspectives on board involvement in the strategic decision process”. Academy of Management Journal, 35, 766-794.
   14. Kaufman, A.; Englander, E. (2005). “A team production model of corporate governance”. Academy of Management Executive, 19(3), 9-22.
   15. Leblanc, R. (2005). “Assessing board leadership”. Corporate governance: An international review, 13, 654-666.
   16. MacAvoy, P.; Millstein, I. (2003). The recurrent crisis in corporate governance. New York, Palgrave Macmillan.
   17. Mace, M. L. (1971). Directors: Myth and reality. Boston, Harvard University Press.
   18. Machold, S.; Huse, M. (2011). “Board Leadership and Strategy Involvement in Small Firms: A Team Production Approach”. Corporate Governance: An International Review, 19(4), 368-383.
   19. Rindova, V. (1999). “What corporate boards have to do with strategy: A cognitive perspective”. Journal of Management Studies, 36, 953-975.
   20. Roberts, J.; McNulty, T.; Stiles, P. (2005). “Beyond agency conceptions of the work of the non-executive director: Creating accountability in the boardroom”. British Journal of Management, 16, 5–26.
   21. Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, Jossey-Bass.
   22. Stiles, P.: Taylor, B. (2002). Boards at work: How directors view their roles and responsibilities. England, Oxford University Press.
   23. Zahra, S. A.; Pearce, J. A. (1989). “Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model”. Journal of Management, 15, 291–334.