دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-287 
طراحی مدل توسعه هوشمند

صفحه 25-45

10.22059/jomc.2015.53308

سیدمحمد محمودی؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم بابکی راد


بررسی رابطة عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی

صفحه 115-133

10.22059/jomc.2015.53296

حسین دامغانیان؛ سید مهدی موسوی داودی؛ کیارش فرتاش